EnglishGermanSpanish
logo
FAIRMOUNT INDUSTRIES
Enter Your Password to Download PDF

Reusable Bipolar Forceps Euro Fitting

FAIRMOUNT INDUSTRIES

0.50mm SRR-E:801A 0.70mm SRR-E:801B 0.75mm SRR-E:801C 1.00mm SRR-E:801D 1.25mm SRR-E:801E 1.50mm

fme-4071

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:816 0.50mm SRR-E:816A 0.70mm SRR-E:816B 0.75mm SRR-E:816C 1.00mm... Size: 10.20cm

fme-4072

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:804 Tip:1.00mm Size:22.00cm SRR-E:804A Tip:1.50mm Size:22.00cm SRR-E:804B Tip:2.00mm Size:22.

fme-4073

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:804 Tip:1.00mm Size:22.00cm SRR-E:804A Tip:1.50mm Size:22.00cm SRR-E:804B Tip:2.00mm Size:22.

fme-4074

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:805 Tip:0.75mm Size:15.00cm SRR-E:805A Tip:1.00mm Size:15.00cm SRR-E:805B Tip:1.50mm Size:15.

fme-4075

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:806 Tip:1.00mm Size:18.00cm SRR-E:806A Tip:1.50mm Size:18.00cm SRR-E:806B Tip:1.50mm Size:18.

fme-4076

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:807 Tip:1.00mm Size:20.00cm SRR-E:807A Tip:1.50mm Size:20.00cm SRR-E:807B Tip:1.50mm Size:20.

fme-4077

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:808 Tip:0.75mm Size:15.00cm SRR-E:808A Tip:1.00mm Size:15.00cm SRR-E:808B Tip:1.50mm Size:15.

fme-4078

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:8094 Tip:1.00mm Size:18.00cm SRR-E:809A Tip:1.50mm Size:18.00cm SRR-E:809B Tip:1.50mm Size:18

fme-4079

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:810 Tip:1.00mm Size:22.00cm SRR-E:810A Tip:1.50mm Size:22.00cm SRR-E:810B Tip:2.00mm Size:22.

fme-4080

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:811 Tip:0.75mm Size:15.00cm SRR-E:811A Tip:1.00mm Size:15.00cm SRR-E:811B Tip:1.50mm Size:15.

fme-4081

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:812 Tip:0.75mm Size:15.00cm SRR-E:812A Tip:1.00mm Size:15.00cm SRR-E:812B Tip:1.50mm Size:15.

fme-4082

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:813 Tip:1.00mm Size:20.00cm SRR-E:813A Tip:1.50mm Size:20.00cm SRR-E:813B Tip:1.50mm Size:20.

fme-4083

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:816 0.50mm SRR-E:816A 0.70mm SRR-E:816B 0.75mm SRR-E:816C 1.00mm... Size: 10.20cm

fme-4084

New
FAIRMOUNT INDUSTRIES

SRR-E:817 0.50mm SRR-E:817A 0.70mm SRR-E:817B 0.75mm SRR-E:817C 1.00mm ... Size: 11.50cm

fme-4085

New
  • 01